Skip to navigation

Skip to content

 • US
 • Finland
 • Australia
 • Slovak
 • Czech
 • Polish
 • Turkish
 • Norway
 • Denmark
 • Sweden
 • Greek
 • Français
 • Italiano
 • Espanol
 • Deutsch
 • English

Castrol Moto

PREHLÁSENIE

Vítame Vás

Vítame Vás na stránkach castrol.com/uk. Tieto stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Castrol Limited, registrovaná na adrese: Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 IRE, United Kingdom.

Návštevníci týchto stránok sú zmluvne viazaní nižšie uvedenými podmienkami. Pokračovanie ich prezerania je považované za prijatie podmienok. Naše prehlásenie k ochrane osobných údajov upravuje používanie akýchkoľvek údajov, ktoré nám prostredníctvom týchto stránok poskytnete. Ak si chcete prečítať toto prehlásenie, kliknite na odkaz uvedený v päte tejto stránky.

Iné internetové stránky spoločnosti Castrol môžu obsahovať podmienky, ktoré sa odlišujú od tu uvedených. Prosíme, overte si znenie podmienok na každej stránke, ktorú navštívite.

Ak nebude uvedené inak, odkazy na týchto stránkach na „Castrol“ alebo „Castrol Group“ označujú spoločnosť Castrol Limited a jej dcérske spoločnosti a filiálky.

Naša zodpovednosť voči Vám

Castrol Limited poskytuje túto stránku na základe princípu „tak, ako je“ alebo „podľa dispozície“ a k týmto stránkam a ich obsahu nevydáva žiadne záruky. Informácie uvedené na týchto stránkach nie sú vyčerpávajúce. Napriek našim snahám môžu byť nepresné, neaktuálne alebo nepoužiteľné za určitých konkrétnych okolností. Nemôžeme prijať akúkoľvek zodpovednosť za nepresnosti alebo nedostatky týchto stránok a za rozhodnutia, ktoré prijmeme na základe týchto informácií obsiahnutých na týchto stránkach. Castrol Limited ani Castrol Group neprijímajú zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, následné či ďalšie straty škody ľubovoľného druhu, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom na tieto stránky, s ich používaním a s informáciami na nich uvedenými bez toho, aby sa týkali predchádzajúcich ustanovení, Castrol Limited a Castrol Group nie sú zodpovední za akékoľvek podvodné dezinformácie uvedené na týchto stránkach a za úmrtie a zranenie, ku ktorým by došlo v dôsledku našej nedbalosti.

Sťahovanie materiálov z týchto stránok prevádzate na vlastné riziko. Castrol Limited nezaručuje, že tieto materiály neobsahujú vírusy, červy, trójske kone a ďalšie deštruktívne kódy. Prijatie opatrení na ochranu Vášho počítačového systému a dát je výhradne Vaša zodpovednosť. Vy taktiež zodpovedáte za všetky náklady služieb, opráv a úprav potrebných v dôsledku používania týchto stránok.

Obmedzenia a výnimky uvedené na týchto stránkach platia v najširšom rozsahu povolenom platnými zákonmi.

Informácie o produktoch

Tam, kde poskytujeme informácie o Castrol produktoch, vrátane napríklad produktových listov, údajov o bezpečnosti materiálov a technických špecifikácií, bola vynaložená všetka starostlivosť s cieľom zaistiť, že informácie sú presné k dátumu vydania týchto dokumentov. Napriek tomu môžu byť tieto informácie ovplyvnené zmenami, ku ktorým dôjde po dátume vydania, týkajúcich sa receptúr, metód používania produktov alebo požiadaviek na schválenie špecifikácií niektorého z produktov. Vlastnosti a špecifikácia produktov Castrol sa môžu v rôznych krajinách odlišovať. Prosím kontaktujte zastúpenie spoločnosti Castrol pred tým, než použijete jej produkt iným než uvedeným spôsobom. Aby sa predišlo pochybnostiam, zodpovednosť za informácie o produktoch na týchto stránkach sa riadi podmienkami oddielu „Naša zodpovednosť voči Vám“, ktorú nájdete vyššie.

Používanie odkazov

Castrol Limited ani Castrol Group nezodpovedajú za obsah iných internetových stránok, vrátane stránok, cez ktoré ste získali prístup na naše stránky alebo na ktoré sa dostanete cez naše stránky. Neprijímame žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takým stránkam alebo odkazom.

Tam, kde poskytujeme odkaz na stránky tretích strán, konáme v dobrej viere, že tieto stránky obsahujú alebo môžu obsahovať materiály, ktoré sú relevantné z hľadiska obsahu našich stránok. Taký odkaz neznamená, že by Castrol Limited alebo Castrol Group overili alebo schválili obsah príslušných stránok tretej strany - v skutočnosti sa kliknutím na odkaz môžete dostať na stránky tretej strany, ktoré budú vyjadrovať názory odporujúce obsahu našich stránok alebo názorom Castrol Limited alebo Castrol Group.

Obchodné známky

Názov a logo Castrol sú registrované obchodné známky spoločnosti Castrol Limited. Všetky ostatné obchodné známky, názvy produktov a logá alebo názvy firiem použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných majiteľov alebo Castrol Limited. Na používanie týchto známok, grafických prvkov, názvov produktov, log alebo titulov sa neudeľuje žiadna licencia ani povolenie (výslovné ani odvodené) a takéto používanie môže znamenať porušenie práv majiteľa.

Autorské práva

Autorské práva na obsah a materiál na stiahnutie na týchto stránkach sú majetkom Castrol Limited, Castrol Group alebo tretích strán. Všetky práva sú vyhradené Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 1RE, United Kingdom.

Zodpovedáte za dodržiavanie všetkých zákonov, ktoré upravujú autorské práva. Povoľujeme Vám kopírovať tieto stránky v rámci potrebných krokov pri ich prezeraní a môžete si ich obsah tlačiť pre vlastnú potrebu v primeranom rozsahu. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Tieto stránky nesmiete vkladať do rámcov ani ich odkazom spájať s inou ako hlavnou stránkou bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Neosobné údaje

S výnimkou osobných údajov, používaných v súlade s prehlásením na ochranu osobných údajov, ktoré je uvedené na týchto stránkach, ak nám poskytnete nejaké ďalšie informácie, súhlasíte s tým, že k nim máme neobmedzené právo a môžeme ich použiť akýmkoľvek spôsobom. Také informácie nebudú považované za dôverné.

Zmeny týchto stránok

Informácie, materiály a obsah na týchto stránkach sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny môžu nastať kedykoľvek i v podmienkach používania týchto stránok. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne overovať znenie podmienok a Vaše priebežné návštevy na týchto stránkach znamenajú, že súhlasíte so všetkými zmenami.

Akými zákonmi sa riadia tieto stránky?

Vaše používanie týchto stránok, sťahovanie materiálov z nich a dodržiavanie týchto podmienok sa riadia ustanoveniami zákonov Anglicka a Walesu. Anglické a velšské súdy majú výhradnú jurisdikciu nad akýmkoľvek sporom, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s používaním týchto stránok.

V prípade, že niektorá z tu uvedených podmienok alebo jej časť bude kompetentným orgánom zvážená v akomkoľvek rozsahu neplatnou, nezákonnou alebo vymáhateľnou, takáto podmienka bude v príslušnom rozsahu oddelená od ostatných, ktoré budú naďalej platné a vymáhateľné v najširšom rozsahu povolenom zákonmi.

Osvedčovacia doložka

Copyright © Castrol Limited 2013